Eksamen forår 2021 / Exams spring 2021 (corona)

Introduktion, baggrund og mål med digitale eksamener

På AAU gennemføres alle mundtlige eksamener for forårssemesteret 2021 som digitale eksamener. For at sikre IT-support og genkendelighed har Fakultetet valgt, at alle mundtlige eksamener på SUND gennemføres digitalt via Microsoft Teams.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet prioriteres det højt, at de digitale eksamener ligner den fysiske eksamen mest muligt. Derfor har vi lavet denne side, hvor både bedømmere og studerende kan orientere sig om forventninger, krav, ”best practices”, etablerede løsninger mv. ift. disse eksamener. De centralt fastsatte regler vedr. eksamen er også indarbejdet på siden.

Hjemmesiden er således grundlaget for at skabe ensartethed i eksamenerne. Dermed hjælper vi hinanden med at sikre, at den høje kvalitet af eksamener også opnås når eksamenerne er digitale. 

VIGTIGT - ÆNDRINGER PR. 18. MAJ 2021:

For sommereksamen i 2021 gælder de regler, retningslinjer og anbefalinger, der findes på hjemmesiden og undersider, selvom siderne i visse tilfælde henviser til ”sommereksamen 2020” og lignende. Der er dog følgende afvigelser og opmærksomhedspunkter:

Hvor hjemmesiderne nævner ”AAUs Regler for afvikling af prøver i forårssemesteret 2020” henvises i stedet til AAUs retningslinjer for afvikling af prøver i forårssemesteret til og med 31. august 2021, som findes på https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/1002/1002608_regler-for-afvikling-af-proever-i-foraarssemesteret-2021--110521.pdf.

  • Særligt om skriftlige kursuseksamener som hjemmeprøver: Eksamenssnyd er en særlig risiko under skriftlige hjemmeprøver, så der er ekstra opmærksomhed på Urkund-rapporterne, når eksamensopgaver bedømmes.
  • Særligt om mundtlige kursuseksamener som hjemmeprøver: Der indlægges 5 min. buffertid pr. 4 individuelle eksaminander og ikke efter hver eksaminand.
  • Særligt om online projekteksamener: Eksterne vejledere/samarbejdspartnere kan kun deltage digitalt til projekteksamener og kan kun stille relevante spørgsmål, hvis dette er aftalt på forhånd med eksaminator og efterfølgende afstemt med medbedømmer/censor. Eksterne vejledere/samarbejdspartnere må ikke deltage under votering, præcis som under fysiske fremmøde til projekteksamener.
  • Særligt om specialeeksamener: Ekstern censor deltager digitalt uanset om eksaminander og eksaminator deltager fysisk eller digitalt. Eksterne vejledere/samarbejdspartnere kan kun deltage digitalt til specialeeksamener og kan kun stille relevante spørgsmål, hvis dette er aftalt på forhånd med eksaminator og efterfølgende afstemt med censor. Eksterne vejledere/samarbejdspartnere må ikke deltage under votering, præcis som under fysiske fremmøde til specialeeksamener.

Ved spørgsmål kan du kontakte studieleder eller studienævn.

INTRODUCTION, BACKGROUND AND OBJECTIVES WITH DIGITAL EXAMS

At AAU, all oral exams for the spring semester 2021 will be carried out as digital exams. To ensure recognisability and sufficient level of IT-Support, the Faculty of Medicine has chosen, that all oral exams are held digitally using Microsoft Teams.

At the Faculty of Medicine, we prioritise that the digital exams resemble the physical exam to the greatest possible extent. Consequently, we have created this webpage where both students and examiners will find information about expectations, requirements, best practices, established solutions etc. regarding these exams. The centrally decided AAU rules have been included in the website.

In this way, the website forms the basis for creating homogeneous exams. Thereby, we help each other to ensure that the high level of quality in our exams can also be reached when the exams are held digitally. 

PLEASE NOTE - CHANGES AS OF 18 MAY 2021:

The rules, regulations and recommendations on this website and sub-pages apply for the supper exams in 2021, even though the pages in certain cases refer to "summer exam 2020". However, we ask you to pay attention to the following deviations:

Where the webpages refer to ”AAU's Rules for conducting exams in the spring semester 2020”, instead, we refer to AAU's Rules for conducting exams in the fall semester until 30 August 2021, which you will find at : https://www.studyservice.aau.dk/digitalAssets/1002/1002609_rules-for-conducting-exams-in-the-spring-semester-2021--110521.pdf.

  • Specifically for written course exams from home: Cheating is a particular risk during written exams from home meaning there will be extra focus on the plagiarism reports from Urkund when the exam papers are assessed. 
  • Specifically on oral course exams from home: A buffer period of 5 minutes will be planned for each 4 students, not between each student. 
  • Specifically for online project exams: External supervisors/cooperation partners may be invited as guests to the project exam and can pose relevant questions, if this has been previously arranged with the examiner and subsequently with the co-examiner or censor. External supervisors/cooperation partners cannot participate during voting, exactly as for project exams with physical attendance.
  • Specifically for online master thesis exams: The external censor will participate online - also if the students are physically present for the exam. External supervisors/cooperation partners may be invited as guests to the master thesis exam and can pose relevant questions, if this has been previously arranged with the examiner and subsequently with the co-examiner or censor. External supervisors/cooperation partners cannot participate during voting, exactly as for project exams with physical attendance.

If you have any questions, please contact the Head of Studies or the Study Board.

AAU SOFTWARE GUIDELINES & KONTAKT ITS

kONTAKT its

Har du brug for hjælp til Digital Eksamen, kan du kontakte IT Support:

Mail: support@its.aau.dk
Tel: 99 40 20 20

 

 

Kontakt dit studienævn

 

UDARBEJDELSE AF INDHOLD PÅ SIDERNE 

Digitaliseringsprojektet PBL Digital @SUND har stået for udarbejdelsen af indholdet på hjemmesiden på vegne af prodekanen for uddannelse. Semesterkoordinatorer og VIP- og studentermedlemmer fra alle studienævn på SUND har også bidraget.

Kontakt projektleder Mette Dencker eller digital læringskonsulent Johanne Nygaard, hvis du har spørgsmål. 

Content on this this website

The Digitalisation project PBL Digital @SUND is responsible for creating the content of this webpage on behalf of the Pro-Dean for Education. Semester coordinators and scientific staff and students from all study boards at the Faculty have also contributed.

Please contact Project Manager Mette Dencker or Digital Learning Consultant Johanne Nygaard if you have questions or suggestions to add to the webpage.

Generelle AAU regler under fysisk lukning 

Informationen på dette website er fakultetets regler og guidelines for digitale eksamener under fysisk lukning af AAU i foråret 2020. De følgende AAU regler og guidelines er også gældende:

GENERAL RULES DURING LOCKDOWN

The information on these webpages are faculty guidelines for digital exams during lockdown spring 2020. The following AAU rules and guidelines also apply: