Kvalitetssikring

I arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne på SUND har vi fokus på spørgsmål som bl.a.:

  • Får kandidaterne job indenfor relevante områder?
  • Oplever de studerende, at de er informeret om læringsmålene for semestret/modulet og at målene indfries?
  • Hvor mange studerende gennemfører uddannelsen? Hvor mange falder fra og hvorfor?

På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi (HST) og Klinisk Institut (KI) arbejder vi løbende og systematisk med at indsamle viden og tilrettelægge og iværksætte tiltag i udviklingen af de enkelte uddannelser. Det foregår på forskellig vis med inddragelse af studerende, vejledere/undervisere, dimittender, eksterne censorer, aftagere m.fl.

Kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet omkring uddannelserne varetages i høj grad i studienævnene. Det er i studienævnene, at der bl.a. følges op på nøgletal (studienævnsrapporter) og resultater af semesterevalueringer. Det er også i høj grad studienævnene der forholder sig til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen/uddannelserne og diskuterer udviklingstiltag (bl.a. ved studieordningsrevisioner).

Studienævnene samarbejder tæt med institutledelserne, som har det overordnede ansvar for at koordinere instituttets kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter. og for at sikre, at universitetets procedurer for kvalitetssikring og-udvikling efterleves.

Studienævn, studieledere og institutledelser arbejder også tæt sammen om f.eks. udarbejdelse af uddannelsesevalueringsrapporter og handlingsplaner for uddannelserne og om opfølgning på semesterevalueringer.

På SUND's uddannelsesledelsesmøder er der fokus på/sker drøftelse af kvalitetssikrings- og udviklingstiltag, der går på tværs af studienævnene. 

På siden her og de underliggende sider kan du læse meget mere om, hvordan vi på SUND arbejder med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.

ORganisering af Kvalitetssikringsarbejdet 

Organisering af kvalitetssikringsarbejdet på HST og KI.

KVALITETSSIKRING OG INSTITUTIONSAKKREDITERING PÅ AAU

SUND følger og arbejder ud fra de forskellige politikker, rammer og procedurer, som udgør kvalitetssikringssystemet for AAU. Kvalitetssikring AAU

D. 21. juni 2018 blev Aalborg Universitet tildelt en positiv institutionsakkreditering. Danmarks Akkrediteringsråd har således vurderet, at Aalborg Universitet samlet set har et etableret kvalitetssystem, der er i stand til løbende og systematisk at sikre og udvikle uddannelsernes kvalitet og relevans. – Se mere om processen her: Institutionsakkreditering AAU

UDDANNELSESEVALUERINGER OG HANDLINGSPLANER FOR UDVIKLING AF UDDANNELSER

For uddannelser under SUND gælder, at der kontinuerligt arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af den enkelte uddannelses tilrettelæggelse og indhold. Den overordnede ramme herfor er, som for uddannelser generelt på AAU, gennemførelse af uddannelsesevalueringer og udarbejdelse og implementering af handlingsplaner. Arbejdet hermed foregår for alle uddannelser i et seksårigt rul. Læs mere om, hvordan der arbejdes med uddannelsesevalueringer og handlingsplaner for SUND's uddannelser.

Semesterbeskrivelser på alle uddannelser

Alle semestre på SUND's uddannelser beskrives ved en semesterbeskrivelse. Af semesterbeskrivelsen fremgår de studieaktiviteter, som er planlagt på semestret – beskrivelse af bl.a. kurser, læringsmål, forventninger til arbejdsindsats, eksamener og arbejdsformer. Semesterbeskrivelsen godkendes af studienævnet for uddannelsen inden semesterstart. Se semesterbeskrivelser.

Evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

På SUND's uddannelser gennemføres systematisk evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser. Læs mere om de forskellige evalueringsmetoder og hvordan vi arbejder.

Dimittendundersøgelser

Som led i universitetets kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde på uddannelsesområdet gennemføres for alle uddannelser én dimittendundersøgelse hvert 3. år. Se dimittendundersøgelserne for SUND's uddannelser.

Kontakt til aftagere

På SUND inddrager vi aftagere i arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling af uddannelserne. Vi har tre aftagerpaneler – to tilknyttet både Studienævnet for Sundhed, Teknologi samt tilknyttet Studienævnet for Idræt for henholdsvist de sundehedsvidenskabelige og de teknologiske uddannelser og ét aftagerpanel tilknyttet Studienævnet for Medicin. Dialogen med aftagere omhandler i høj grad efterspørgsel af faglige kompetencer og uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet. Repræsentanter fra aftagere inddrages også i forbindelse med uddannelsesevaluering af uddannelser. Se mere om aftagerpanelerne her

Kontakt til censorkorps

Til institutternes uddannelser rekvireres censorer fra en række censorkorps. Dekanat, studieledere og studienævn er løbende i dialog med censorformandskaberne for de forskellige korps. Relevante informationer fra årsberetninger fra censorformandskaber og henvendelser vedr. censortilbagemeldinger på afholdte eksamener behandles af studieledere og viceinstitutledere og på studienævnsmøder. Desuden foregår der uformel dialog, kontaktmøder mellem universitetet og censorformandskaberne, samt høringer af faglig karakter – f.eks. inddrages relevant censorkorps altid i forbindelse med revision af studieordninger. Se Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber tilknyttet Aalborg Universitet.