AAU logo

Kvalitetssikring

I arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne på SUND har vi er fokus på spørgsmål som bl.a.:

  • Får kandidaterne job? – i studierelevante funktioner?
  • Oplever de studerende, at de er informeret om læringsmålene for semestret/modulet? og at målene indfries?
  • Hvor mange studerende gennemfører uddannelsen? Hvor mange falder fra og hvorfor?

Vi arbejder løbende og systematisk med at indsamle viden og tilrettelægge og iværksætte tiltag i udviklingen af de enkelte uddannelser. Det foregår på forskellig vis med inddragelse af studerende, vejledere/undervisere, dimittender, eksterne censorer, aftagere m.fl.

Kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet omkring uddannelserne varetages i høj grad i studienævnene. Det er i studienævnene, at der bl.a. følges op på nøgletal (studienævnsrapporter) og resultater af semesterevalueringer, sker løbende forholden til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen/uddannelserne og tages stilling til udviklingstiltag (bl.a. ved studieordningsrevisioner).

Studienævnene samarbejder tæt med studieleder. Både på det mere overordnede niveau, i relation til studieleders ansvar for at koordinere skolens kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter og sikre at universitetets procedurer for kvalitetssikring og-udvikling efterleves, men også mere konkret omkring f.eks. udarbejdelse af selvevalueringer for uddannelser og opfølgning på semesterevalueringer.

I skolens studieråd er der fokus på/sker drøftelse af kvalitetssikrings- og udviklingstiltag, der går på tværs af studienævnene. Fakultet og institutter, der er involveret i SMH’s uddannelser, er også væsentlige samarbejdsparter. Se mere om organisering og mødefora på kvalitetssikringsområdet.

På siden her og de underliggende sider kan du læse meget mere om, hvordan vi på SMH arbejder med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.
 

KVALITETSSIKRING OG INSTITUTIONSAKKREDITERING PÅ AAU

SMH følger og arbejder ud fra de forskellige politikker, rammer og procedurer, som udgør kvalitetssikringssystemet for AAU. Kvalitetssikring AAU

AAU ansøger i 2017 om institutionsakkreditering for hele universitetet – se mere om processen her: Institutionsakkreditering AAU

SELVEVALUERINGER OG HANDLINGSPLANER FOR UDVIKLING AF UDDANNELSER

For uddannelser under SMH gælder, at der kontinuerligt arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af den enkelte uddannelses tilrettelæggelse og indhold. Den overordnede ramme herfor er, som for uddannelser generelt på AAU, gennemførelse af selvevalueringer og udarbejdelse og implementering af handlingsplaner. Arbejdet hermed foregår for alle uddannelser i et treårigt rul. Se selvevalueringer og handlingsplaner for udvikling af uddannelser.

Semesterbeskrivelser på alle uddannelser

Alle semestre på SMH’s uddannelser beskrives ved en semesterbeskrivelse. Af semesterbeskrivelsen fremgår de studieaktiviteter, som er planlagt på semestret – beskrivelse af bl.a. kurser, læringsmål, forventninger til arbejdsindsats, eksamener og arbejdsformer. Semesterbeskrivelsen godkendes af studienævnet for uddannelsen inden semesterstart. Se semesterbeskrivelser.

Evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

På SMH gennemføres systematisk evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser. Læs mere om de forskellige evalueringsmetoder og hvordan vi arbejder.

Dimittend- og kandidatundersøgelser, beskæftigelsestal, ledighedstal m.m.

Som led i universitetets kvalitetssikrings- og udviklingsarbejde på uddannelsesområdet gennemføres for alle uddannelser én dimittendundersøgelse hvert 3. år. SMH gennemfører desuden selv kandidatundersøgelser på nye uddannelser - følger som minimum de første tre årgange af dimittender fra uddannelserne. Se resultater af de forskellige undersøgelser og relevant beskæftigelses- og ledighedsstatistikker.

Kontakt til aftagere

På SMH inddrager vi aftagere i arbejdet med kvalitetssikring- og udvikling af uddannelserne. Vi har to aftagerpaneler – ét tilknyttet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt og ét tilknyttet Studienævnet for Medicin. Dialogen med aftagere omhandler i høj grad efterspørgsel af faglige kompetencer og uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet. Repræsentanter fra aftagere inddrages også i forbindelse med selvevaluering af uddannelser. Se mere om aftagerpanelerne her

Kontakt til censorkorps

Til SMH’s uddannelser rekvireres censorer fra en række censorkorps og fakultet, studieleder og studienævn er i dialog med censorformandskaberne for de forskellige korps. Relevante informationer fra årsberetninger fra censorformandskaber og henvendelser vedr. censortilbagemeldinger på afholdte eksamener behandles af studieleder og på studienævnsmøder. Desuden er uformel dialog, kontaktmøder mellem universitetet og censorformandskaberne samt høringer af faglig karakter – f.eks. inddrages relevant censorkorps altid i forbindelse med revision af studieordninger. Se Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber tilknyttet Aalborg Universitet.