AAU logo

Organisering af kvalitetssikringsarbejdet

Organiseringen af arbejdet med kvalitetssikring af uddannelserne på Aalborg Universitet, kan man læse mere om i AAU's kvalitetsdokumenter.

Mødestruktur for arbejdet med kvalitessikring og -udvikling af uddannelser

Kvalitetssikring og –udvikling af SUND’s uddannelser behandles i praksis på en række møder arrangeret i regi af Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Klinisk Institut samt Strategi og Kvalitet.

 

Møder afholdt af studienævn og Institutter                                                                                                                                                                       

Møder afholdt af dekanat og/ eller Strategi og Kvalitet

Studienævnsmøder afholdes ca. 10 gange årligt.

Deltagere:

Studienævn for Medicin

Studienævn for Sundhed og Teknologi

Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

Her behandles nøgletal for kvalitetssikring og der sker behandling af og opfølgning på selvevalueringsrapporter, handlingsplaner, semesterevalueringer mv.

Prodekanens uddannelsesledelsesmøder afholdes omtrent en gang om måneden.

Deltagere er dekanat, institutledelser, studieledere, studienævnsformænd  og relevante adminstrative institutmedarbejdere fra SUND.

Her diskuteres uddannelserne bredt og herunder også spørgsmål, tiltag mv. ift. kvalitetssikring.

Semesterkoordinatormøder afholdes for alle uddannelser 2 gange årligt ved afslutning/påbegyndelse af semester.

Deltagere er semesterkoordinatorer, studienævnsformand, studieleder samt repr. fra uddannelsesadministrationen.
Møder i Akademisk Råd afholdes 6 – 8 gange årligt.

Deltagere er dekan og studerenderepr. og VIP-repræsentanter fra Klinisk Institut og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Møder om selvevaluering og selvevalueringshandlingsplaner: 

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut afholder selvevalueringsmøder ifm. den løbende evaluering af institutternes uddannelser.

Deltagere er: SUND's prodekan, dennes strategiske rådgiver, viceinstitutleder for undervisning og evt. institutleder, kvalitetssikringsmedarbejder(e) fra institutterene, studienævnsformand og studieleder samt repræsentant(er) fra Strategi og Kvalitet, VIP-repræsentanter, studenterrepræsentanter, ekstern fagekspert samt aftagerrepræsentant.

Møder om selvevaluering og selvevalueringshandlingsplaner:

Strategi og Kvalitet afholder møde ved opstart af selvevalueringsperiode samt når selvevaluerings-handlingsplan foreligger . Desuden afholdes møde, når der skal gøres status for handlingsplan og drøftes om nye nøgletal giver anledning til justering af handlingsplaner.

Deltagere er: SUND's prodekan, dennes strategiske rådgiver, viceinstitutleder for undervisning og evt. institutleder, kvalitetssikringsmedarbejder(e) fra institutterene, studienævnsformand og studieleder samt repræsentant(er) fra Strategi og Kvalitet.

Aftagerpanelmøder afholdes minimum 1 gang årligt.

Deltagere: Aftagerpaneler
DRU-møder (dekanenes rådgivende udvalg) afholdes 2 gange årligt.

Deltagere er repr. af studerende fra alle SUND’s bachelor- og kandidatuddannelser, dekan, SUND’s sekretariatschef, studieleder, studienævnsformænd og repr. fra fakultets- og skoleadm.

Desuden deltager repræsentanter fra studienævn og institutter i forskellige på universitetet tværgående fora, hvor kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser er på dagsordenen.