AAU logo

Organisering af kvalitetssikringsarbejdet

I ”Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet” er AAU’s kvalitetsorganisation beskrevet: kvalitetssikringsdokumenter.

Mødestruktur for arbejdet med kvalitessikring og -udvikling af uddannelser

Kvalitetssikring og –udvikling af SUND’s uddannelser behandles i praksis på en række møder arrangeret i regi af SMH og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Figuren viser de møder, som afholdes fast og hvor kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser kontinuerligt drøftes:
 

 

Møder afholdt af studienævn og skole (Grøn)                                                                                                                                                                         

Møder afholdt af fakultet (Gul)

Studienævnsmøder afholdes ca. 10 gange årligt.

Deltagere: Studienævn for Medicin og Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt      

FAK-SL-møder afholdes hver 2. – 3. uge.

Deltagere er dekanat og studieledere fra SUND og TEK-NAT.
 

Studierådsmøder afholdes ca. 5 gange årligt.

Deltagere: Studierådet

Fakultets-ledelsesmøder afholdes hver 2. – 3. uge.

Deltagere er dekan, studieleder, institutledere og viceinstitutleder fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut samt sekretariatschef fra SUND.
 
Semesterkoordinatormøder afholdes for alle uddannelser 2 gange årligt ved afslutning/påbegyndelse af semester.

Deltagere er semesterkoordinatorer, studienævnsformand, studieleder samt repr. fra studie- og skoleadm.
 
Møder i Akademisk Råd afholdes 6 – 8 gange årligt.

Deltagere er dekan og studerenderepr. og VIP-repræsentanter fra Klinisk Institut og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.
Kvalitetsstyringsmøder afholdes 5-6 gange årligt.
Deltagere er studienævnsformand, studieleder, SMH-kvalitetssikringsmedarbejder og skolesekretær.
 
SUND dekan møder om fakultetets uddannelser og kvalitetsarbejdet afholdes ca. 1 gang månedligt.

Deltagere er dekan, studienævnsformænd, studieleder, SUND’s sekretariatschef, leder af SUND/TEK-NAT’s uddannelsessekretariat samt skolesekretær og kvalitetssikringsmedarbejder fra skolen.
 
Aftagerpanelmøder afholdes minimum 1 gang årligt.

Deltagere: Aftagerpaneler
Møder om selvevaluering og selvevalueringshandlingsplaner: Der afholdes møde ved opstart af selvevalueringsperiode samt når selvevaluerings-handlingsplan foreligger/når der skal gøres status for handlingsplan og drøftet studienævnsrapport afholdes møder.
 

Deltagere er: SUNDS’sekretariatschef, leder af SUND/Tek-NAT’s uddannelsesekretariat, studienævnsformand (fra aktuelt studienævn), studieleder samt kvalitetssikringsmedarbejdere fra fakultet og skole.

  DRU-møder (dekanenes rådgivende udvalg) afholdes 2 gange årligt.

Deltagere er repr. af studerende fra alle SUND’s bachelor- og kandidatuddannelser, dekan, SUND’s sekretariatschef, studieleder, studienævnsformænd og repr. fra fakultets- og skoleadm.

Desuden er i institutterne under fakultetet møder, hvor kvalitetssikring og –udvikling af uddannelserne er på dagsordenen.

Der afholdes i regi af såvel skole og studienævn forskellige worhshops/temaeftermiddage, hvor emner relateret til kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser drøftes. Senest har i januar 2016 været afholdt møde om nyt koncept for semester- og uddannelsesevalueringer og i april 2016 workshop for nyvalgte studienævn med introduktion til opgaver for og organisering/samarbejdsrelationer omkring studienævnsarbejdet.

Desuden deltager repræsentanter fra fakultet, skole, studienævn og institutter i forskellige på universitetet tværgående fora, hvor kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser er på dagsordenen.