AAU logo

Selvevalueringer og handlingsplaner

For uddannelser under HST og KI gælder, at der kontinuerligt arbejdes med kvalitetssikring og -udvikling af den enkelte uddannelses tilrettelæggelse og indhold. Den overordnede ramme herfor er, som for uddannelser generelt på AAU, gennemførelse af selvevaluering og udarbejdelse og implementering af handlingsplan. Arbejdet foregår for alle uddannelser i et seksårigt rul:

Selvevalueringens år 1 indledes med samling af en række data og information, som systematisk er opgjort for uddannelsen gennem de seneste 3 - 5 år, herunder bl.a. nøgletal (optag, bestand, frafald m.m.) fra studienævnsrapporter, resultater og igangsatte tiltag på baggrund af semester- og uddannelsesevalueringer, tilbagemeldinger fra dimittendundersøgelser, dialog med aftagerpaneler mv. Der udarbejdes for uddannelsen en selvevalueringsrapport og afholdes selvevalueringsmøde, hvor uddannelsens kvalitet og udviklingspotentialer er i fokus. Efterfølgende opstilles en handlingsplan for tiltag for hver uddannelse.

I år 2 - 6 arbejdes der ud fra handlingsplanen for hver uddannelse – der gøres årligt status og handlingsplanerne justeres løbende efter behov. I år 6 udarbejdes en status for handlingsplanen  - inden ny selvevalueringscyklus påbegyndes.

Gennemførelsen af selvevaluering og udarbejdelse af handlingsplan sker i samarbejde mellem studieleder og studienævnsformand/studienævn, dekanat, institut(ter), studerende og med inddragelse af dimittender, aftagere og eksterne faglige eksperter.

Se mere om selvevalueringsprocessen (baggrund, indhold, ansvar mv.) i Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser: Kvalitetsdokumenter.

Viden og erfaringer fra selvevalueringer inddrages i studienævnenes fortløbende arbejde med revision af studieordninger.


Selvevalueringer for SUNDS uddannelser

De første selvevalueringer af uddannelser på AAU blev gennemført i 2014. For HST’s uddannelser gælder følgende turnusplan for selvevalueringer:

2019

2020

2021

2023

Bachelor i  Idræt

Kandidat i Idræt

Kandidat i Idrætsteknologi

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Master i sundhedsinformatik

Bachelor i medicin med industriel specialisering

Kandidat i medicin med industiel specialisering

Bachelor i medicin

Kandidat i medicin

Master i sexologi

Bachelor i sundhedsteknologi

Kandidat i sundhedsteknologi

Kandidat i klinisk videnskab og teknologi 

Kandidat i muskuloskeletal fysioterapi

Studienævn for Idræt of Folkesundhedsvidenskab Studienævn for Sundhed og Teknologi Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn for Sundhed og Teknologi