AAU logo

Selvevalueringer og handlingsplaner

For uddannelser under HST gælder, at der kontinuerligt arbejdes med kvalitetssikring og -udvikling af den enkelte uddannelses tilrettelæggelse og indhold. Den overordnede ramme herfor er, som for uddannelser generelt på AAU, gennemførelse af selvevaluering og udarbejdelse og implementering af handlingsplan. Arbejdet foregår for alle uddannelser i et treårigt rul:

Selvevalueringens år 1 indledes med samling af en række data og information, som systematisk er opgjort for uddannelsen gennem de seneste 3 - 5 år, herunder bl.a. nøgletal (optag, bestand, frafald m.m.) fra studienævnsrapporter, resultater og igangsatte tiltag på baggrund af semester- og uddannelsesevalueringer, tilbagemeldinger fra dimittendundersøgelser, dialog med aftagerpaneler m.v. Der udarbejdes for uddannelsen en selvevalueringsrapport og afholdes selvevalueringsmøde, hvor forholden til uddannelsens stand og udviklingspotentialer er i fokus. Efterfølgende opstilles en handlingsplan for tiltag.

I år 2 og 3 arbejdes ud fra handlingsplanen – der gøres årligt status - inden ny selvevaluering.

Gennemførelsen af selvevaluering og udarbejdelse af handlingsplan sker i samarbejde mellem studieleder og studienævnsformand/studienævn, fakultet, institut(ter), studerende og med inddragelse af dimittender, aftagere og eksterne faglige eksperter.

Se mere om selvevalueringsprocessen (baggrund, indhold, ansvar m.v.) i Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser: Kvalitetssikringsdokumenter

Viden og erfaringer fra selvevalueringer inddrages i studienævnenes fortløbende arbejde med revision af studieordninger.


Selvevalueringer for SMH’s uddannelser

De første selvevalueringer af uddannelser på AAU blev gennemført i 2014. For HST’s uddannelser gælder følgende turnusplan for selvevalueringer:

2014

2015

2016

2017

• Bachelor Medicin med industriel specialisering
• Bachelor Medicin
• Kandidat Medicin med industriel specialisering
 
• Bachelor Sundhedsteknologi
• Kandidat Sundhedsteknologi
• Kandidat Klinisk videnskab og teknologi
• Master Sundhedsinformatik
 
• Bachelor Idræt
• Kandidat Idræt
• Kandidat Idrætsteknologi
• Kandidat Folkesundhedsvidenskab
 
• Bachelor Medicin med industriel specialisering
• Bachelor Medicin
• Kandidat Medicin med industriel specialisering
• Kandidat Medicin
• Master Sexologi
• Master Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
 
Studienævn for Medicin Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn for Medicin

Arbejdet med selvevaluering og handlingsplaner kan bl.a. følges i referater fra studienævnsmøder.