AAU logo

Evaluering af undervisning, semestre og uddannelse

På Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut, gennemføres systematisk evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser. I arbejdet tages udgangspunkt i AAU’s Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser: Kvalitetssikringsdokumenter.

På siden her kan du læse mere om de forskellige evalueringsmetoder og hvordan vi arbejder hermed, se årshjul for evalueringsarbejdet m.m.

Evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser gennemføres ved:

 • Styrings-/semestergruppemøder - der afholdes 1 – 2 møder på hvert semester (der kan være undtagelser på f.eks. specialesemestre). Til møderne inviteres studerende/repræsentanter for studerende og undervisere på semestret. Semesterkoordinator er ansvarlig for afholdelse af møderne og samarbejder herom med studiesekretær. Referat fra møderne videreformidles til studienævnsformand/studienævnssekretær og offentliggøres her på siden.
   
 • Semesterevalueringer – foretages ved elektronisk spørgeskema (SurveyXact) til studerende på alle semestre ved semesterafslutning. Uddannelsessekretariatet på HST varetager udsendelse (til studerendes student-email med studienævn og relevant institut, som afsendere) og efterfølgende samling af evalueringsresultaterne. Materialet videreformidles til studienævnsformand/studienævnssekretær og semesterkoordinatorer og behandles i studienævn i sammenhæng med evalueringsrapport fra semesterkoordinator – se nedenfor. Efterfølgende offentliggøres resultatet af semesterevalueringerne (uden individuelle kommentarer) her på siden.
   
 • Uddannelsesevalueringer – foretages ved elektronisk spørgeskema (SurveyXact) til studerende på alle afsluttende semestre på både kandidat- og bacheloruddannelser. Uddannelsessekretar varetager - som ved semesterevalueringer udsendelse, opsamling og videreformidling - og der sker behandling i studienævn.

  Desuden foretages for MedIS- og Medicinuddannelsen særskilt evaluering af klinikophold på sygehuse. Evalueringerne behandles i Studienævnet for Medicin i sammenhæng med semesterevalueringer.
   
 • Efter afslutningen af hvert semester udarbejder semesterkoordinator en kort evalueringsrapport vedr. semestrets forløb. I rapporten inddrager og forholder semesterkoordinator sig til bl.a. tilbagemeldinger fra styrings-/semestergruppemøder, semesterevalueringer og evalueringer af klinikophold.

  Semesterkoordinators evalueringsrapport bliver behandlet i studienævnet. Desuden kan efterfølgende ske opfølgning på rapporterne på semesterkoordinatormøder, hvor semesterkoordinatorer fra uddannelsen mødes med studieleder, studienævnsformand og relevante repræsentanter fra studieadministrationen. Herved sikres, den kontinuerlige opfølgning på og overlevering mellem semestrene.

Der er således fokus på og arbejdes med opfølgning på evalueringsresultater i flere sammenhænge på SUND.

Studienævnsformænd og studieleder er i dialog om evt. opfølgningstiltag og studieleder inddrager ved behov institutleder, hvis der f.eks. i semesterevalueringer forekommer gentagne/alvorligere problemstillinger omhandlende enkeltpersoner. Hvis der i evalueringssammenhæng er omtale af studieadministrationen og behov for tiltag, går studielederen videre hermed til medarbejderens nærmeste leder.

Årshjul for gennemførsel og behandling af undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer.