AAU logo

Evaluering af undervisning, semestre og uddannelse

På SMH gennemføres systematisk evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser. I arbejdet tages udgangspunkt i AAU’s Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser: Kvalitetssikringsdokumenter.

På siden her kan du læse mere om de forskellige evalueringsmetoder og hvordan vi arbejder hermed, se årshjul for evalueringsarbejdet m.m.

Evalueringer af undervisning, semestre og uddannelser gennemføres ved:

 • Styrings-/semestergruppemøder - der afholdes 1 – 2 møder på hvert semester (der kan være undtagelser på f.eks. specialesemestre). Til møderne inviteres studerende/repræsentanter for studerende og undervisere på semestret. Semesterkoordinator er ansvarlig for afholdelse af møderne og samarbejder herom med studiesekretær. Referat fra møderne videreformidles til studienævnsformand/studienævnssekretær og offentliggøres her på siden.
   
 • Semesterevalueringer – foretages ved elektronisk spørgeskema (SurveyXact) til studerende på alle semestre ved semesterafslutning. Skolesekretariatet varetager udsendelse (til studerendes student-email med studienævn og skole, som afsendere) og efterfølgende samling af evalueringsresultaterne. Materialet videreformidles til studienævnsformand/studienævnssekretær og semesterkoordinatorer og behandles i studienævn i sammenhæng med evalueringsrapport fra semesterkoordinator – se nedenfor. Efterfølgende offentliggøres resultatet af semesterevalueringerne (uden individuelle kommentarer) her på siden.
   
 • Uddannelsesevalueringer – foretages ved elektronisk spørgeskema (SurveyXact) til studerende på alle afsluttende semestre på både kandidat- og bacheloruddannelser. Skolesekretariatet varetager - som ved semesterevalueringer udsendelse, opsamling og videreformidling - og der sker behandling i studienævn.

  Desuden foretages for MedIS- og Medicinuddannelsen særskilt evaluering af klinikophold på sygehuse. Evalueringerne er gennem en årrække sket efter fast koncept på bacheloruddannelsen (Sygehus Vendsyssel) og er ved at finde sin form på kandidatuddannelsen (Aalborg Universitetshospital). Evalueringerne behandles i Studienævnet for Medicin i sammenhæng med semesterevalueringer.
   
 • Efter afslutningen af hvert semester udarbejder semesterkoordinator en kort evalueringsrapport vedr. semestrets forløb. I rapporten inddrager og forholder semesterkoordinator sig til bl.a. tilbagemeldinger fra styrings-/semestergruppemøder, semesterevalueringer og evalueringer af klinikophold.

  Semesterkoordinators evalueringsrapport bliver behandlet i studienævnet. Desuden kan efterfølgende ske opfølgning på rapporterne på semesterkoordinatormøder, hvor semesterkoordinatorer fra uddannelsen mødes med studieleder, studienævnsformand og relevante repræsentanter fra studieadministrationen. Herved sikres, den kontinuerlige opfølgning på og overlevering mellem semestrene.

  Gældende fra efteråret 2014 er i samarbejde mellem studienævn og skole udarbejdet en fælles skabelon til udarbejdelse af evalueringsrapport fra semesterkoordinator.

Der er således fokus på og arbejdes med opfølgning på evalueringsresultater i flere sammenhænge på SMH og kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet kan bl.a. følges via referater fra studienævnsmøder.

Studienævnsformænd og studieleder er i dialog om evt. opfølgningstiltag og studieleder inddrager ved behov institutleder, hvis der f.eks. i semesterevalueringer forekommer gentagne/alvorligere problemstillinger omhandlende enkeltpersoner. Hvis der i evalueringssammenhæng er omtale af studieadministrationen og behov for tiltag, går studielederen videre hermed i skolens sekretariat.

Årshjul for gennemførsel og behandling af undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer.

Nyt koncept for evalueringer

I 2015 - 2016 samarbejder studienævn og skole om udvikling af nyt koncept for semester- og uddannelsesevalueringer.

I arbejdet med udvikling af evalueringsredskabet vil blive lagt vægt på bl.a.:

 • Definition af grundoplysninger, som skal indsamles for alle semestre på alle uddannelser
   
 • Involvering af både studerende og undervisere i den løbende evaluering
   
 • Identifikation af specifikke temaer, der med fordel kan belyses på de enkelte semestre. Eks. kunne det måske være hensigtsmæssigt at se på studieaktivitet, læringsudbytte, kobling til omgivende samfund m.v. på specifikke og ikke alle semestrer.
   
 • Identifikation af emner specifikke i de enkelte uddannelser, som der med fordel kan evalueres på. Eks. kliniske ophold ved medicin/medis, teori/praksi koblingen ved idræt osv.
   
 • Inddragelse af kvantitative og kvalitative metoder til evaluering.
   
 • Behandling og formidling af evalueringsresultater.