Dispensationer

ANSØGNING om dispensation vedrørende:

Ansøgninger om dispensation sendes pr. e-mail til studienævnssekretæren for dit studienævn. UNDTAGET ansøgninger til studienævn for Medicin om særlige prøvevilkår, udsættelse af prøveforsøg og udsættelse af specialeafleveringer. Disse sendes til snmedicin-ansogning@hst.aau.dk.

ALLE DISPENSATIONSANSØGNINGER SKAL INDEHOLDE:

  • Navn og studienummer
  • Studieretning og semester
  • Oplysning om, hvad der ansøges om dispensation for
  • Forklaring af forløbet og hvilke særlige omstændigheder, der har gjort ansøgningen nødvendig. Studienævnet kan kun imødekomme ansøgninger, hvor der foreligger særlige omstændigheder som kan begrunde dispensation fra reglerne. Studienævnet må ikke inddrage studieegnethed i afgørelsen.
  • En eksamensopgørelse (komplet studiejournal fra STADS selvbetjening).

DESUDEN:

  • Hvor begrundelsen for de særlige omstændigheder er helbredsproblemer, skal dokumentation i form af lægeerklæring eller anden relevant dokumentation vedlægges – se vejledning vedr. dokumentation.
  • Ved ansøgning om forlænget tid pga. ordblindhed skal dokumentation i form af f.eks. brev om bevilling af IT-rygsæk vedlægges
  • Ved ansøgning om ekstra prøveforsøg vedlægges en redegørelse for din samlede studiesituation og en plan for, hvordan du konkret vil forberede dig, så du er sikker på at bestå eksamen, hvis du bliver bevilget dispensation.

Studienævnet kan afvise at behandle mangelfulde ansøgninger, med mindre ansøger begrunder manglerne i ansøgningen.

BEMÆRK VENLIGST...

Sagsbehandlingstid

Der er varierende sagsbehandlingstid ved ansøgninger om dispensation og merit. Ansøgninger behandles løbende i et udvalg under studienævnet, men ansøger må forvente en sagsbehandlingstid på mindst 14 dage. Studienævnet kontakter i enkelte tilfælde ansøger med henblik på indhentning af yderligere oplysninger. Enkelte sager, som falder uden for studienævnets principper for behandling af dispensationsansøgninger, behandles på studienævnsmøder. 

Se kalenderen for møder ved Studienævn for Sundhed og Teknologi.

Se kalenderen for møder ved Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab.

Se kalenderen for møder ved Studienævn for Medicin.

Studienævnssekretariatet vil være ferielukket mellem jul og nytår, i påsken samt 3 uger i sommerferien inkl. uge 29 og 30.

Studievejledning

Studienævnet anbefaler kontakt til studievejledningen, så snart en studerende oplever udfordringer ift. at følge studiet på normeret tid, og der er behov for vejledning til udarbejdelse af en realistisk studieplan.

Se endvidere studievejledningens hjemmeside

Ansøgning om ekstra prøveforsøg

Den studerende har ret til at indstille sig til en prøve 3 gange. Hvis prøven ikke bestås i 3. forsøg vil den studerende blive udskrevet af universitetet medmindre den studerende ansøger om og bliver bevilget dispensation til et ekstra prøveforsøg. Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt kan på baggrund af individuel ansøgning give tilladelse til yderligere prøveforsøg, hvis særlige forhold begrunder dette. Ansøgning herom indgives ligeledes til studienævnet.

Førsteårsprøven (Deltagelseskravet og 24-måneders reglen)

Det er obligatorisk at deltage i alle prøver på første studieår. Derfor bliver alle studerende automatisk tilmeldt disse.

Det første år af uddannelsen skal være bestået inden 24 måneder efter studiestart (dvs. inden udgangen af august måned to år efter du startede på uddannelsen). I modsat fald afbrydes uddannelsen af universitetet. 24-måneders reglen kan ikke udsættes på grund af studieskift. Man kan heller ikke udsætte 24-måneders reglen ved at tage orlov, da orlovsperioder tælles med i de 24 måneder. Tidligere indskrivninger tæller også med i de 24 måneder. Der kan dog dispenseres for reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der kan begrunde dette.

Udsættelse af prøveforsøg

Hvis du er kommet bagud med din uddannelse og har reeksamener fra tidligere semestre oveni eksamener på dit nuværende semester, har du mulighed for at søge dispensation til udsættelse til reeksamensperioden af et eller flere prøveforsøg på dit nuværende semester. 

Ansøgningsfrist

Ansøgning om dispensationer i forbindelse med eksamen behandles løbende. Bemærk at der er en sagsbehandlingstid på ca. 3 uger.