Eksamen/reeksamen inklusiv tilmelding

(English version below)

På denne side finder du 

Eksamensregler

De overordnede regler for eksamen på Aalborg Universitet, kan du finde i Eksamensordningen. Derudover gælder følgende:

 • Mobiltelefon, Smart-watches mm og headset er ikke tilladt og placeres i tasken væk fra eksamenspladsen.
 • I forbindelse med projekteksamen anbefales det, at tjekke IT-funktionalitet i eksamenslokalet i god tid samt sikre at eget IT-udstyr virker.
   

Gruppebaseret projekteksamen

Se vejledning om projekteksamen.
 

Eksamenstilmelding

Studerende modtager information om datoer for eksamenstilmelding via STADS. Studerende skal selv tilmelde sig ved at logge sig ind på STADS for studerende. Ved tekniske spørgsmål til STADS kontaktes ITS-support

Hvis du er i tvivl, om du er tilmeldt en eksamen, skal du tjekke i Stads.

Undtagelser:
På 1. og 2. sem. bachelor bliver studerende tilmeldt eksamener af studiesekretæren, og skal som de eneste ikke selv tilmelde sig disse to semestre.
På masteruddannelserne tilmeldes de studerende automatisk efter optagelse.
 

Til- og afmelding til re-eksamen PÅ SUND

Til- og afmeldingsfristen til en re-eksamen er senest 5 hverdage inden eksamen.
Du tilmelder dig ved at benytte én af disse to mailadresser:

For MedIS/Medicin-uddannelserne: reeksamen-medismedicin@hst.aau.dk. 

For alle øvrige uddannelser på SUND: SUND-reeksamen@hst.aau.dk


Bemærk at din mail skal indeholde følgende oplysninger:
1. Hele dit navn
2. Dit studienummer
3. Uddannelse og semester 
4. Hele navnet på kurset/modulet og dato for reeksamen
5. Prøveforsøg 1, 2 eller 3

Find dato for reeksamen under Eksamensplaner.

Hvis du har spørgsmål til selve eksamen, skal du kontakte din studiesekretær - husk venligst altid at nævne studienummer, uddannelse, semester og kurset/modulet.

Vær opmærksom på at du skal have deltaget i den ordinære eksamen for at kunne gå til reeksamen i denne eksamensperiode, medmindre du har søgt og fået dispensation af Studienævnet.

Hvis du skal tilmeldes en reeksamen, der afholdes i den ordinære eksamensperiode (januar/juni), kan du tilmelde dig i tilmeldingsperioden i STADS - dette gælder dog ikke 1. og 2. semester.
 

Ikke-bestået RE-eksamen

Vælger du ikke at deltage i re-eksamen eller består du ikke, så SKAL du deltage ved den ordinære eksamensperiode ved næste forsøg. Du deltager på samme vilkår som de, der  deltager som 1. forsøg.
Udskyder du din re-eksamen til året efter, anbefaler studienævnet, at du følger kurset aktivt igen.

Hvis det er dit 3. prøveforsøg, kan du kun tilmelde dig en ordinær eksamen, ellers skal du i god tid søge en dispensation hos dit Studienævn om 3. prøveforsøg til reeksamen (afholdes normalt i februar eller august).

Du kan kun tilmelde dig 4. forsøg, hvis du i god tid har søgt og fået tildelt dispensation til dette hos studienævnet.
 

Brug af elektronisk udstyr ved eksamen

Ved brug af elektronisk udstyr skal man selv medbringe alt det nødvendige, husk også forlængerledninger, stikdåser mv. med mindre det allerede er i eksamenslokalet.
Studerende er selv ansvarlige for, at egne elektroniske hjælpemidler fungerer under eksamen.

MAC-brugere bedes være opmærksom på, at formatet Pages ikke kan åbnes i DE og derfor skal der gemmes som enten PDF eller Word. Det gøres under ”eksporter til” i Pages. 
 

Eksamensklager og dispensation

Find mere information hos om Klager og Dispensation.
 

Plagiering og eksamenssnyd

Eksamenssnyd omfatter bl.a. tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve:

 • skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave,
 • benytter sig af ikke tilladte hjælpemidler,
 • udgiver en andens arbejde for sit eget (plagiering) eller
 • anvender eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning.
 • kommunikerer med medstuderende

Det vil endvidere blive regnet for eksamenssnyd eller forsøg herpå, såfremt eksaminandens tekniske udstyr kommunikerer eller forsøger at kommunikere med andre om opgaven.

Læs mere om eksamenssnyd og sanktioner her: Eksamenssnyd og plagiat på AAU
 

Instruks ved eksamen

Her kan du læse brevet, der sendes ud til den tilsynsførende ved din eksamen. Dermed kan du få et indblik i, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt under din eksamen.

Digital stedprøve
 

Tidsmæssige rammer i forbindelse med projekteksamen

Se Eksamensordningen Punkt 4.2 (side 12)

____________________

Exam policies and procedures

The overall exam policies and procedures for examination at Aalborg University is available in the Examination Policies and Procedures for Aalborg University. Furthermore, the following rules apply:

 • Mobile phones, Smart-watches, headsets ect. are not allowed and must be placed in a bag away from the examinee.
 • During project exams we recommend to check the IT functions in the exam room in due time and to ensure that your own IT equipment is working.
   

Project exams in groups

Please refer to the guide on project exams (in Danish).
 

Registration for exams

You receive information about deadlines for registration for exams through Moodle and STADS. You must register by logging in to STADS for students. Any questions to STADS for students should be directed to ITS support. 
 

Registration for and cancellation of registration for re-examination

Deadline for registration for a re-examination is no later than 5 working days before the exam. The same applies if you wish to cancel your registration for a re-examination.

You must register by using this e-mail:

FOR THE MEDIS/MEDICIN-EDUCATION PROGRAMS: REEKSAMEN-MEDISMEDICIN@HST.AAU.DK
FOR ALL OTHER EDUCATION PROGRAMS: SUND-reeksamen@hst.aau.dk 

Kindly notice that your mail must include the following information:
1. Your full name
2. Your study number 
3. The education programme and semester
4. The complete name of the course/module and the date of the reexam (no module number)
5. Attempt number 1, 2 or 3

If you have a question regarding the exam, you have to contact your study secretary - please always remember to mention your study number, education programme and the name of the course/module.

Kindly be aware that attending a reexam is only possible if you have participated in the ordinary exam in this exam period, unless you have applied for and optained an exemption from the Study Board.

If you wish to register for a re-examination at an ordinary exam period (January/June), you may register in STADS during the registration window, which is open two times each semester (announced by e-mail). However, this does not apply for 1st and 2nd semester.
 

IF YOU DO NOT PASS A RE-EXAMINATION

If you choose not to participate in the re-examination or if you do not pass the re-examination, then your next attempt must be at the ordinary exam period (January/June). You will participate in the exam on the same terms as the students participating for the first time. If you postpone the re-examination to the following year, the study board recommend that you follow the module again actively.

If you register for your third attempt, this must be for the ordinary exam period in June or January.

Only if you apply for and are granted dispensation to a fourth attempt by the Study Board, you may register for a fourth attempt.

 

use of electronic equipment at the examination

Students are responsible for bringing functioning electronic equipment necessary to carry out the exam. This includes any electronic cords or sockets, converters a.o. if it is not already available in examination room.

MAC-users, please observe that the format Pages does not work in Digital Exam and consequently must be saved as either PDF or Word format. 

 

exam complaints and dispensation

More information is available here complaints and dispensation (in Danish).
 

Exam cheating and Plagiarism

Exam cheating includes the following situations during an examination:

 • a student obtains illicit help for answering exam questions for him/herself or for a fellow student.,
 • a student uses materials which are not allowed for the examination,
 • a student pretends that another student’s work is his/her (plagiarism),
 • a student uses his/her own previous material from another project/examination without reference or
 • A students communicates with fellow students during the examination

Moreover, it will be considered as cheating or attempting to cheat if the technical equipment of the student is communicating or attempting to communicate with others about the exam paper.

More information on exam cheating and sanctions is available: Exam cheating and plagiarism at AAU
 

Directions for invilgators at the exam

The invilgators who are present at the exam have received directions prior to the exam. Here, you may read the directions (in Danish) so that you can have an idea of what is allowed and what is not during the examination.