Eksterne vejledere og eksamen

DELTAGERE I PRØVE OG VOTERING

Prøven ledes af en eksaminator, der har undervist de studerende i det pågældende modul. Er der flere sådanne eksaminatorer, beslutter disse i fællesskab, hvem der leder prøven.
Bedømmere (censorer og/eller eksaminatorer) kan alle medvirke aktivt under eksaminationen. Kun eksaminanderne og de udpegede bedømmere må medvirke aktivt i eksaminationen. Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. praktikvejledere fra virksomheder, kan ikke medvirke i eksaminationen og voteringen.
Under voteringen må kun bedømmerne være til stede. Studielederen kan dog beslutte, at kommende eksaminatorer må overvære voteringen med henblik på at kvalificere pågældendes fremtidige virke som eksaminator.

Eksamensordningen side 8.