Hvad er en projektrapport

Hvad forstår studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt ved en ”projektrapport”?

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt er blevet bedt om at præcisere, hvad studienævnet forstår ved en projektrapport.

I AAUs Eksamensordning’s afsnit 4.2 står der om projektrapporten:

”Som grundlag for prøven udfærdiger hver projektgruppe en fælles projektrapport, hvor den enkelte eksaminands bidrag ikke markeres. Rapporten indeholder en redegørelse for projektarbejdets problemstillinger, resultater samt teori- og metodeanvendelse. Studienævnet kan, gennem en generel bestemmelse i studieordningen eller efter forudgående ansøgning, godkende en anden afrapporteringsform end aflevering af en projektrapport, f.eks. som en videnskabelig artikel. Afsluttende projektrapporter [bachelorprojekt, kandidat-speciale og master-projekt] skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis projektrapporten er skrevet på et fremmedsprog, kan resuméet skrives på dansk.”

Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt har i enkelte studieordninger præciseret yderligere krav til dokumentation af opfyldelse af studieordningens læringsmål end projektrapporten i form af f.eks. krav om aflevering af procesanalyse, videnskabelig artikel og konference-poster.

De studerende introduceres på 1. semester til PBL og projektarbejde og bliver i denne forbindelse også præsenteret for måder at formidle et projektarbejde på i form af en projektrapport. Der stilles ikke formkrav til projektrapporter udover kravet om resumé på fremmedsprog i afsluttende projektrapporter, og det er således op til projektvejleder at vejlede de studerende vedrørende formidling i forhold til det konkrete projektmoduls læringsmål og det konkrete projektarbejde. Der er mange måder at rapportere et projektarbejde på, herunder opdelinger i hoved-, appendiks- og bilags-rapporter. Det er dog alene de studerendes ansvar at sikre at projektrapporten samlet set giver mulighed for at vejleder kan eksaminere i projektmodulets læringsmål med udgangspunkt i projektrapporten jf. afsnit 4.2.1 (ibid):

”Prøven tager udgangspunkt i projektrapporten og består af en fælles fremlæggelse, en fælles diskussion og individuelle spørgsmål. Spørgsmål skal udformes med udgangspunkt i den afleverede projektrapport og omfatte de centrale emner inden for projektmodulets læringsmål.”

En projektrapport kan således formidles på mange måder og på flere sprog, men pointen er at projektrapporten skal gøre det muligt for eksaminator at eksaminere i projektmodulets læringsmål og for censor at danne sig et indtryk af de studerendes samlede opfyldelse af læringsmålene.

Godkendt på studienævnsmøde d. 23.3.2017