Information om intern eksamen

I henhold til Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) bedømmes interne prøver af en eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet.

I Fagmoduler og projektenheder, der bedømmes ved interne prøver med mundtlig eksamen, kræves det, at der medvirker yderligere en eksaminator. Denne kan have undervist eller vejledt den studerende i det pågældende kursus eller det pågældende projekt. Den anden eksaminator benævnes intern bedømmer.

Alle fastansatte VIP'er kan være intern bedømmer. Studienævnene ser helst at intern bedømmer og vejleder/modulansvarlig er uafhængige, dvs. at en ph.d.-studerende ikke bør medvirke som intern bedømmer for sin egen vejleder (el. omvendt), og bør så vidt det er muligt heller ikke komme fra samme fagmiljø, dette kan være svært at undgå, men bør tilstræbes.
Den interne bedømmers primære opgave er at påse, at eksamen pågår korrekt, og at den studeredes retssikkerhed er i orden samt vurdere hvorledes læringsmålene, i henhold til studieordningen, er opfyldt.

Eksaminator og den interne bedømmer skal under eksamination og votering tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Ved spørgsmål kontakt studienævnssekretæren.