Kommissorium for rusperiode

Kommissorium for rusperiode og ruskursus

Målet med dette kommissorium er at definere et fælles formål med rusperioden inkl. ruskurserne for nye universitetsstuderende. Rusperioden er den del af studiestartsperioden, der foregår fra første dag på studiet til afslutningen af ruskurset.

Ordet rus betyder en førsteårsstuderende, og det udtales med tryk som bus og ikke hus. Det har ikke noget med rus som i beruselse at gøre - det er derimod en forkortelse af det latinske ord depositurus, som betyder, at man bliver overført fra skolen til universitetet.

Studiestartsperioden planlægges primært i et samarbejde mellem semesterkoordinator og rusplanlægger samt den modulansvarlige for første semesters eventuelle kursus/forløb i PBL, læring, samarbejde og lign. Gruppen kaldes ”rusplanlægningsgruppen”. Semesterkoordinatoren sparrer med og orienterer løbende studielederen om planerne, mens rusplanlæggeren sparrer med rusinstruktørerne. Det er et fælles ansvar for alle involverede at arbejde i overensstemmelse med AAU’s værdier om inklusion og AAU’s studiestartsmodel.

Kommissoriet her definerer, hvilke opgaver rusplanlæggere og rusinstruktører er ansvarlige for.

1 MÅL FOR RUSPERIODE OG RUSKURSUS

1.1 Faglig identitet og integration på studiet

Der forventes afholdt aktiviteter, som støtter op om diskussion af den faglige identitet på de respektive uddannelser. Introduktion til fagområdet kan ske ved at invitere ældre studerende, undervisere eller folk fra erhvervslivet til at komme og holde oplæg om uddannelsen, hvilke udviklingsperspektiver/potentialer der er inden for uddannelsen og typiske arbejdsopgaver, man kan forvente at møde som færdiguddannet.

1.2 Ansvar for egen læring og eget studie

Der skal informeres om og diskuteres, hvad studerende på AAU selv forventes at tage ansvar for, herunder hvad der ligger i at opsøge information, tage ansvar for egen læring, tilegne sig solide studieteknikker, mm. Der skal informeres om, hvordan man som studerende får indflydelse på universitetet gennem de forskellige styrende organer. Det er en mulighed at planlægge sidstnævnte orientering sammen med oplæg fra studenterpræsten, faglige organisationer, Studentersamfundet m.v. i dagene umiddelbart inden eller efter ruskurset, men det er op til rusplanlæggeren.

1.3 Diskutere PBL som studieform

For at ruste de studerende til problembaseret læring på deres uddannelse skal der i rusperioden og på ruskursus fokuseres på diskussion af de studieformer, der praktiseres på den konkrete uddannelse. Dette kan ske ved at løse konkrete opgaver og/eller ved at de studerende diskuterer deres erfaringer med studieformer i grupper.

1.4 Opbygge sociale fællesskaber på studiet

Det er vigtigt, at der opbygges et socialt fællesskab på studierne, så studiet kan fungere som en tryg ramme i det videre studieforløb. Der skal således i rusperioden og på ruskurset være fokus på at de studerende lære hinanden godt at kende, dels i projektgruppen/studiegruppen, dels på tværs af holdet. Instruktørerne forventes derfor at iværksætte aktiviteter, der bidrager til at styrke kendskabet til hinanden samt fællesskabet. Instruktørerne forventes også at hjælpe de studerende til at etablere en god praksis for sociale og faglige aktiviteter i relation til studiet, som kan række ud over rusperioden.

1.5 Forberede de studerende på kommende gruppedannelsesprocesser

Det er vigtigt, at de studerende forberedes på kommende gruppedannelsesprocesser, også selvom det først sker på senere semestre. Derfor er et af formålene med ruskurset at få de studerende til at reflektere over hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med en gruppedannelsesproces. Dette kan konkret ske ved at instruktørerne på baggrund af deres viden og erfaringer informerer om de gældende regler og metoder samt gennem løsning af samarbejdsopgaver, der fokuserer på anvendelse af de forskellige gruppedannelsesteknikker. Der må ikke være aktiviteter på ruskurset, som opfordrer de studerende til at danne projektgrupper før processen igangsættes af en semesterkoordinator.

2 ORGANISATION

2.1 Ansvarsfordeling

Uddannelsesadministrationen på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er ansvarlige for kommissoriet og for afviklingen af ruskurserne samt ansættelse af rusplanlæggere og rusinstruktører. Første studieårs administration varetager leje af hytter, transport og understøttelse af rusudvalg o.l.

Der ansættes 1 rusplanlægger pr. uddannelse. Rusplanlæggerne fungerer automatisk også som rusinstruktører.

Rusplanlæggerne indstiller af deres midte en overplanlægger.

2.2 Overplanlægger

Overplanlæggeren har den overordnede koordinerende funktion. I praksis er det overplanlæggeren, der varetager kontakten med administrationen for overordnede forhold, mens de enkelte planlæggere har kontakten med semesterkoordinatorer og studieledere. herunder:

 • sørge for indkaldelse til møder med øvrige rusplanlæggere [1]
 • koordinere og samarbejde med studieadministrationen
 • koordinering af opstartsmøde næstsidste lørdag i august [2]
 • koordinering af rus- og studiestartsperioden i samarbejde med Studentersamfundet
 • fungere som kontaktperson til Uddannelsesadministrationen
 • lave samlet evaluering af ruskurserne baseret på evalueringer fra rusplanlæggerne; jf. årshjulet for ruskurserne.

2.3 Rusplanlæggere

Rusplanlæggerne (inkl. overplanlægger) er de erfarne studerendes øverste ansvarlige i planlægning og afvikling af rusperioden. Rusplanlæggeren har følgende opgaver:

 • varetage den overordnede planlægning af rusperioden og ruskurserne som bidragsyder i rusplanlægningsgruppen
 • medvirke ved udvælgelse af rusinstruktører
 • koordinere og samarbejde med studieadministration
 • planlægge og afholde opstartsmøde (typisk næstsidste lørdag i august)
 • fungere som kontaktperson mellem instruktørkorpsene (instruktørerne) og semesterkoordinatoren og studielederen
 • samarbejde med instruktører, Studentersamfundets tutorordning, herunder at
  • samarbejde om tildeling af tutorer til projektgrupper
  • diskutere forventninger til og opgaver for tutorerne, så de kan fremgå af rekrutteringsmaterialet for tutorerne samt fremlægges på Studentersamfundets tutorseminar, så alle tutorer er klar over, hvilke rammer der er gældende, og hvilke arbejdsopgaver de er ansvarlige for
  • lave samlet evaluering af ruskurserne inden for det enkelte fakultet / campus baseret på evalueringsrapporter fra overinstruktørerne; jf. årshjulet for ruskurserne
  • have yderligere funktion som tutorkoordinator (se særskilt funktionsbeskrivelse)
  • deltage i tutorkoordinatorworkshop og relaterede aktiviteter
 • koordinering og planlægning af ruskursus
 • motivere studerende til at deltage i ruskursus
 • lede afviklingen af ruskurset, herunder
  • udarbejde et program for ruskurset i samarbejde med planlægningsgruppen
  • fordele praktiske opgaver blandt instruktører og studerende
  • etablere de relevante rusudvalg (se 2.6)
  • sikre at ruskurset afvikles på betryggende måde, herunder bortvise personer der bidrager ikke-konstruktivt
  • at sørge for at de studerende umiddelbart efter ruskurset evaluerer ruskurset via et spørgeskema og på den baggrund lave en evalueringsrapport af ruskurset; jf. årshjulet for ruskurserne

2.5 Rusinstruktører

Der skal altid være minimum 4 rusinstruktører på hver uddannelse. Instruktørerne er ansvarlige for, at oplæg og aktiviteter ligger inden for målene i afsnit 1 og dækker kerneområder for de respektive fagligheder. Opgaverne for rusinstruktører er som følger:

 • forberede oplæg for plenum og organisere diskussioner i tværgrupper under ruskursus
 • fremme diskussioner i tværgrupperne
 • at deltage aktivt i de studiestartsaktiviteter som er planlagt for de nye studerende frem til ruskurset
 • indgå i rusudvalg
 • motivere studerende til at deltage i ruskursus

2.6 Rusudvalg

Der nedsættes et antal rusudvalg for hver uddannelse. Hvert udvalg består af et passende antal studerende samt en eller flere rusinstruktører, som skal sikre, at arbejdet i udvalget bliver udført.

Formålet med udvalgene er at inddrage de nye studerende i planlægningen og afviklingen af ruskurset. Eksempler på udvalg er forplejningsudvalg, budgetudvalg, musikudvalg, underholdningsudvalg og revisionsudvalg.

Rusinstruktørerne for uddannelsen vurderer sammen med rusplanlæggeren hvilke udvalg, der er nødvendige.

Rusinstruktørerne er ansvarlige for, at rusudvalgene introduceres til opgaverne på deres første møder. Rusudvalgene er ansvarlige for, at opgaverne bliver løst tilfredsstillende, herunder at der tages hensyn til, at alle nye studerende skal kunne deltage; dvs. også de studerende der ikke ønsker at indtage alkohol og/eller deltage i afslutningsfesten.

3 PRAKTISK AFVIKLING

3.1 Ansættelse

Rusplanlæggerne og instruktørerne ansættes i marts/april. Det tilstræbes at ca. en tredjedel af instruktørerne rekrutteres blandt 2. semester-studerende. Denne fordeling skal også tilstræbes i de enkelte korps.

Uddannelsesadministrationen kan inddrage tidligere rusplanlæggere i udvælgelsen af deres respektive rusplanlæggere og kan ligeledes inddrage disse i udvælgelsen af rusinstruktørerne.

Rusplanlæggerne ansættes i 55 timer og instruktørerne 21 timer (overplanlægger ansættes i yderligere 9 timer (64 timer)). Der udfyldes timesedler og rejseafregninger, som efter ruskurset sendes til administrationen på HSTs uddannelsesadministration.

Evalueringsrapport fremsendes senest sammen med den sidste timeseddel; jf. årshjulet for ruskurser.

3.2 Nedsættelse af instruktørkorps samt fordeling af hytter

De ansatte instruktører inddeles i korps således at der er et korps pr. uddannelse.

3.3 Planlægningsmøde

Der afholdes et planlægnings-/koordineringsmøde i juni mellem planlæggere, studieledere og uddannelsesadministrationen. Rusplanlæggerne skal have overblik over opgaverne i kommissoriet til dette møde. På mødet fordeles opgaver, og der laves en projektplan. Der afholdes et møde pr. campus. Møderne indkaldes af uddannelsesadministrationen.

3.4 Hjemmeside for ruskursus

Rusplanlæggerne opdaterer en hjemmeside, der beskriver de praktiske og organisatoriske rammer for rusperioden og ruskurset. Det er overplanlæggerens opgave at sikre, at siden holdes ajour og at sende link til uddannelsesadministrationen. Siden skal indeholde praktiske informationer, eksempelvis standardprogram for ruskursus, link til evalueringsrapporter fra tidligere år, kommissoriet, oversigt over hytter, budgetter for tidligere ruskurser, opskrifter, mailinglister, ideer til aktiviteter til styrkelse af fællesskabet blandt de nye studerende, ideer til samarbejdsøvelser, oversigt over og eksempler på skuespil m.m. Hjemmesiden skal være opdateret inden opstartsmødet (se nedenfor), og skal i løbet af september revideres/vedligeholdes.

Der skal endvidere lægges materiale på den fælles portal Ruslinge.dk.

3.5 Opstartsmøde for rusplanlæggere og rusinstruktører

Der afvikles et opstartsmøde af en halv dags varighed. Mødet afholdes den næstsidste lørdag i august og normalt umiddelbart før og samme dag som Studentersamfundets tutorseminar. Det er planlæggergruppens ansvar at planlægge og afvikle mødet, herunder invitere oplægsholdere og forberede gruppearbejder. Det primære mål med mødet er at forberede instruktørerne på studiestartsperioden herunder sikre, at instruktørerne er velinformerede om det faglige indhold på 1. semester på de relevante uddannelser. Endvidere skal mødet indeholde en erfaringsudveksling. Endeligt skal der på mødet afsættes tid til, at instruktørerne kan samles i de respektive korps, lære hinanden at kende, aftale møder og planlægge mødernes indhold.

3.6 Informationsmøde for studerende om ruskursus

Rusplanlæggeren indkalder til møde, hvor der orienteres om ruskurset, og der nedsættes rusudvalg.

3.7 Planlægning og afvikling af ruskurset

Ruskursus afvikles i 1. semester og varer 2½ dage i uge 41 eller evt. uge 40. Ruskursus er 100% alkoholfri indtil kl. 17 den sidste aften og skal i øvrigt planlægges, så der også er plads til studerende, der ikke ønsker at nyde alkohol og feste ved at sikre adgang til alkoholfrie drikkevarer og alternative aktiviteter.

Deltagerne i de respektive ruskurser opdeles administrativt i et antal grupper på tværs af projektgrupperne. Antallet af grupper svarer til antallet af instruktører. Disse grupper er forum for de faglige diskussioner, og medlemmerne skal desuden sammen løse diverse praktiske opgaver såsom madlavning og rengøring.

Planlægningsgruppen skal involveres i planlægningen, fx ved at instruktørkorpset for hvert ruskursus og rusplanlæggeren holder et møde med de relevante semesterkoordinatorer (typisk i uge 38), hvor de planlagte aktiviteter på ruskurset præsenteres og justeres.

Der skal skemalægges en halv dag inden ruskursus, som kan benyttes til at afholde oplæg med gæsteforelæsere, herunder f.eks. studenterpræsterne og de decentrale studievejledere. De decentrale studievejledere kan bidrage med at sikre, at de studerende får information om studievejledningens tilbud for at sikre, at de studerende får den nødvendige information om uddannelserne i forhold til det videre studieforløb. Dette skal koordineres med semesterets planlægningsgruppe.

3.8 Evalueringsrapportering

Rusplanlæggeren skal evaluere afviklingen af ruskursus i forhold til det planlagte forløb og udarbejde en kort rapport.

Rusplanlæggerne udarbejder på basis af de uddannelsesvise rapporter en kort, samlet rapport for alle årets ruskurser.

Evalueringsrapporterne bruges bl.a. til planlægning af kommende års ruskurser, og arkiveres og gøres tilgængelige på hjemmesiden.

Evalueringerne udarbejdes efter en skabelon, der refererer til dette kommissorium.

4 TUTORKOORDINATORER

Rusplanlæggere fungerer også som tutorkoordinatorer, hvor man deltager i en kort tutorkoordinatoruddannelse (inkl. en tutorkoordinatorworkshop) og har ansvar for rekruttering af tutorer på en given uddannelse. Se særskilt funktionsbeskrivelse.

5 ØKONOMI

HST's uddannelsesadministration dækker udgifterne til

 • afholdelse af opstartsmøde i august
 • leje af hytterne
 • transport til og fra ruskurset (bustransport til studerende samt instruktører, 1 lejet bil pr. ruskursus)
 • løn til overplanlægger, rusplanlæggere og rusinstruktører
 • print/kopi udgifter i forbindelse med faglige arrangementer

Bemærk at der ikke dækkes kørsel i egen bil, med mindre dette specifikt er aftalt med uddannelsesadministrationen inden ruskurset.

6 REVISION

Dette kommissorium revideres hvert år på grundlag af blandt andet de udarbejdede ændringsforslag fra rusplanlæggergruppen. Evalueringsrapporter for ruskurset såvel som gammelt og nyt kommissorium opbevares af første studieårs administration, så de kan bruges i forbindelse med forberedelse af næste års studiestart og ruskursus.

Ansøgningsskema til rusplanlægger og -instruktør