Opsplitning af grupper

En projektgruppe af studerende kan opdeles i to eller flere mindre grupper i følgende to tilfælde:

  1. Hvis der er uoverkommelige samarbejdsproblemer selv efter aktiv inddragelse af projektvejlederen. Se uddybning under punkt 1 nedenfor.
  2. Hvis en eller flere studerende er fraværende og helt inaktive i projektarbejdet og ikke møder til gruppemøder og vejledermøder og ikke i øvrigt på nogen måde bidrager til projektet. Se uddybning under punkt 2 nedenfor.

1. Detaljer vedr. opsplitning af projektgruppen pga. samarbejdsproblemer

Projektgrupper kan opsplittes frem til 4 uger før afleveringsdatoen, når årsagen er samarbejdsproblemer. Inden en opsplitning kan finde sted skal projektvejlederen inddrages aktivt og tages med på råd for at løse problemerne mhp. at undgå opsplitning. Semesterkoordinator, studienævnsformand og studieleder involveres kun direkte i særlige tilfælde, men projektvejlederen bør under alle omstændigheder orientere semesterkoordinator i tilfælde af risiko for opsplitning af en projektgruppe. Projektgruppen eller et eller flere medlemmer af projektgruppen kan også kontakte den decentrale studievejledning ved samarbejdsproblemer og gerne tidligt i forløbet.

Såfremt gruppens medlemmer ikke er enige om opsplitningen, betragtes opsplitningen som en eksklusion. Det gælder uanset om det er et mindretal eller et flertal i gruppen, der ønsker opsplitning. Eksklusion af gruppemedlemmer kan kun ske efter en skriftlig advarsel fra den del af gruppen, der ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Advarslen skal tydeligt beskrive de rimelige krav, der skal være opfyldt inden en bestemt frist, for at det/de pågældende gruppemedlem/gruppemedlemmer ikke ekskluderes. Fristen skal være inden de sidste 4 uger før afleveringsdatoen. Skriftlige advarsler skal sendes til projektvejlederen samtidig med at de sendes til de(n) studerende, og vejlederen skal involveres i afgørelsen af, hvorvidt kravene er opfyldt inden fristen.

Hvis en projektgruppe opsplittes i overensstemmelse med retningslinjerne ovenfor, skal studiesekretariatet informeres pr. mail med kopi til vejlederen.

Alle oprindelige studerende i gruppen har lige ret til alt det materiale (dokumenter, prototyper, forsøgsopstillinger m.m.), der eksisterede på tidspunktet for opsplitningen. De oprindelige studerende i gruppen kan bruge materialet frit, men materialet kan ikke anvendes af eller overdrages til andre studerende, som man eventuelt vælger at indgå i en ny gruppe med.

Den resterende vejledningstid fordeles mellem den tilbageværende gruppe og de(n) studerende, der forlader eller ekskluderes af gruppen. Vejledningsressourcer tildeles proportionalt med antallet af studerende, hvorfor omfanget af projektvejledning til de nye grupper kan forventes at være forholdsmæssigt mindre. Specielt skal studerende, der vælger at lave projektet færdigt individuelt, være opmærksomme på, at antallet af vejledningstimer vil være yderst begrænset. Der tildeles ikke ekstra vejledning, og vejleder kan derfor vælge at foreslå fælles vejledning.

2. Detaljer vedr. opsplitning af projektgruppen pga. fraværende/inaktive studerende

Projektgrupper kan opsplittes administrativt i hele projektperioden og frem til dagen før afleveringsdatoen, når årsagen er fraværende og inaktive studerende, der gennem en længere periode ikke har deltaget i gruppemøder, vejledermøder eller øvrige aktiviteter i forbindelse med projektet.

Såfremt gruppens medlemmer oplever et gruppemedlem, der er fraværende og inaktiv i projektarbejdet gennem en længere periode, og der ikke er kendte årsager som fx sygdom, kontakter gruppen studiesekretæren med besked om at den pågældende studerende formodentlig ikke er aktiv længere. Studiesekretæren vil herefter kontakte vejlederen mhp. yderligere oplysninger.

Hvis vejlederen også har mistanke om, at den studerende ikke længere er aktiv, sender studiesekretæren en mail til den studerende med krav om tilbagemelding om, hvorvidt vedkommende er aktiv samt en frist for tilbagemelding (14 dage). Såfremt den studerende ikke svarer positivt på dette inden for fristen, betragtes den studerende som inaktiv og gruppen opsplittes administrativt i de relevante studieadministrative systemer og oversigter. Studiesekretæren informerer den inaktive studerende, gruppens resterende studerende og vejlederen om opsplitningen, straks den er sket.

Herved medtages den inaktive studerende ikke – heller ikke administrativt – i den gruppe af studerende, der står bag aflevering af projektrapport i Digital Eksamen.

Såfremt den inaktive studerende bliver aktiv igen på et senere tidspunkt, vil muligheden for at genbruge materiale bero på en konkret vurdering fra studienævnsformanden, og den nu aktive studerende skal derfor henvende sig til studienævnet inden det pågældende semester starter.

Vigtigt vedr. sygdom: I tilfælde af længerevarende sygdom skal vejleder altid informeres, så det håndteres rigtigt og ikke fører til fx fejlagtig opsplitning af gruppen.