Tilskud til befordring og materialer

TILSKUD TIL BEFORDRING (studienævnets pulje)

Studienævnet ligger inde med en pulje af midler, som kan søges i forbindelse med dataindsamling til projekt eller transport til faglige møder eller virksomhedsbesøg.

I kan som udgangspunkt søge op til 1.000 kr. pr. studerende i gruppen. Da vi ikke kender puljens størrelse fra år til år, er det ikke sikkert, at det ansøgte beløb kan godkendes.
Ansøgninger om midler til aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af projekter prioriteres højest. De godkendte beløb udbetales efter ansøgningsfristen og når rejseafregning og bilag er behandlet.

Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristen og I får svar på ansøgningen senest 31. maj / 30. nov. 

FORÅRSSEMESTER: FRIST FOR AFLEVERING AF ANSØGNING 1. MAJ, FRIST FOR INDBERETNING I REJSEAFREGNINGSSYSTEMET ER 10. JUNI
EFTERÅRSSEMESTER: FRIST FOR AFLEVERING AF ANSØGNING 1. NOV., FRIST FOR INDBERETNING I REJSEAFRETNINGSSYSTEMET ER 10 DEC.

Ansøgningsskema - studienævn for Medicin-skema / application form in English
Ansøgningsskema - Studienævn for Sundhed og Teknologi samt studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

Husk venligst vejleders underskrift / kindly remember the signature of your supervisor
MedIS/Medicin: Der kan ikke søges tilskud til befordring i forbindelse med klinikophold

Rejseafregningssystemet eForms (gælder alle studienævn)

Vejledning: vælg: 21 Institut for medicin og sundhedsteknologi, kontaktperson: Heidi Rothborg Ejlersen. Kopi af alle originale bilag som søges dækket, skal vedhæftes rejseafregningen.
Der indberettes én samlet afregning pr. gruppe som dækker alle ture, der er foretaget - vær opmærksom på at indberettede datoer stemmer overens med bilagene. Hvis ikke I har fået hele det ansøgte beløb bevilget, skal I ved indberetningen i rejseafregningssystemet, tilpasse beløbet så det passer med det bevilgede beløb. (enten via ændring i antal km eller ved at ændre beløbet i kr.)
Hvis det drejer sig om kørsel vedlægges print af rutebeskrivelse med angivelse af antal km fra www.krak.dk. Det skal fremgå af mail eller anden dokumentation hvilke datoer, der er kørt til hvilke destinationer. Kørselstakst 2020: 1,96 kr./km.

NB:
Ansøgninger sendt efter deadline kan ikke medtages til studienævnet og behandles derfor ikke.
Hvis I ikke kender udgifterne inden deadline, søger I et cirka-beløb og op til 1.000 kr. pr. stud. i gruppen.
Hvis jeres ansøgning godkendes, udbetales beløbet til ansøger, som herefter selv fordeler til resten af gruppen.
Er jeres udgifter godkendt af Studienævnet, skal I selv indberette i rejseafregningssystemet efterfølgende (se frister ovenfor) - husk at vedlægge godkendelsen.

Ved spørgsmål kontaktes Louise Klit Kolind (Studienævn for Medicin) eller Helle Studsgaard Thomsen (Studienævn for Sundhed og Teknologi samt studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab).

__________________________________________________________________________________________

TILSKUD TIL MATERIALER I FORBINDELSE MED PROJEKTARBEJDE (HSt's pulje)

I forbindelse med projektarbejde er der mulighed for at søge om tilskud til indkøb af materialer (studieprojektmidler).

Regler gældende for uddannelserne Sundhedsteknologi, Idræt, Klinisk Videnskab og Teknologi samt Folkesundhedsvidenskab:

1: Hver gruppe har som udgangspunkt 500 kr. til rådighed.

2: For at være berettiget til midlerne er det et krav, at gruppens vejleder er ansat/aflønnet af HST.

OBS!  Eva Lageri og Jan Stavnshøj administrerer studieprojektmidlerne. Jan Stavnshøj foretager alle indkøb relateret til studieprojektmidler og SKAL kontaktes når en gruppe ønsker at indkøbe materialer. Studerende og vejledere må ikke selv lægge penge ud, idet disse ikke vil blive refunderet.

Vedrørende MEDISuddannelsen er andre vilkår og takster gældende. Grupperne skal henvende sig til laboranterne i Biomedicin for mere info herom.

________________

ENGLISH

For student project work it is possible to apply for funding contributing to the purchase of equipment and materials (student project funding).

The rules cover the following education programmes: Biomedical Engineering and Informatics, Sports Science, Sports Technology, Clinical Science and Technology, and Public Health.

1: Basically each group may spend 500 DKK.

2: To obtain the funding, the supervisor of the group must be an ordinary employee of HST.

Please note: Eva Lageri og Jan Stavnshøj manages the student project funding. Jan Stavnshøj makes all the purchases and MUST be contacted by the group/supervisor. Students and supervisors are not allowed to pay for the goods beforehand as such amounts will not be reimbursed.

As for the MedIS education programme, other conditions and rates apply. The groups must approach the laboratory technicians of the Biomedicine Group for more information about this.