Statusseminar

Politik for afholdelse af statusseminarer i relation til projektmoduler

Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt samt studienævn for Medicin vil ifm. rekvisitioner af alle projektmoduler fra og med efterårssemesteret 2016 stille krav om, at der afholdes statusseminarer for at øge fokus på læringsmålene. 

Formål

Formål med statusseminar Studieordningens beskrivelser af projektmoduler indeholder nogle konkrete faglige målsætninger, som er ens for alle studerende på et givet semester, og som typisk indfries gennem konkrete projektarbejder som er forskningsbaserede og inkluderer samarbejde med forskellige parter. Projektarbejderne bliver dermed konkrete eksemplificeringer af projektmodulets generiske læringsmål. Formålet med at gennemføre statusseminarer er at: 

 • Øge den enkelte studerendes faglige overblik og personlige netværk ved at give projektgrupper mulighed for at diskutere projektmodulets læringsmål med andre grupper og vejledere med udgangspunkt i de konkrete eksempler, som projekt-eksemplerne udgør
 • Skabe rammer for projekt-samarbejder på tværs af projektgrupper 
 • De studerende skal træne at forholde sig kritisk og reflekteret til andres arbejde, så koblingen til uddannelsernes kompetenceprofiler styrkes

Mål

Mål Statusseminarer sikrer at de studerende træner skriftlig og mundtlig fremlæggelse af deres projektarbejde med reference til projektmodulets læringsmål, og får mulighed for diskutere og reflektere over fagets mål på tværs af de konkrete projekteksempler. Målet med statusseminaret er, at den enkelte studerende: 

 • Videreudvikler færdigheder i præsentation af status af et aktuelt projektarbejde, kort og præcist såvel skriftligt som mundtligt, således at de to præsentationer supplerer hinanden
 • Detaljeret kan redegøre for, hvordan det konkrete projektarbejde vil kunne opfylde projektmodulets læringsmål
 • Reflekterer over projektmodulets læringsmål ved at modtage kritiske spørgsmål og diskutere dem 
 • Anvender projektmodulets læringsmål til at formulere spørgsmål til med-studerendes projektarbejder

Fagligt indhold

Semesterkoordinator udarbejder med udgangspunkt i ovenstående og indsigt i det konkrete semesters projektmodul en kortfattet, skriftlig vejledning til projektgrupperne med konkrete krav til indhold og omfang af såvel en skriftlig som en mundtlig status-rapportering (f.eks. max sidetal og antal minutters fremlæggelse). Rapportering af status for et projektarbejde kan f.eks. baseres på:

 • Projektarbejdets initierende problem og/eller problemformulering 
 • Projektarbejdets metode, herunder metoder og værktøjer der er/forventes anvendt 
 • Foreløbig litteraturliste 
 • Aktivitets- og tidsplaner med referencer til læringsmål 
 • Aktuelle og forestående udfordringer

Organisering

Statusseminarer indgår som en del af projektvejledningen på et semester og kan antage flere former. Semesterkoordinator tager initiativ til at arrangere statusseminar for alle projektgrupper med udgangspunkt i projektmodulets læringsmål. Semesterkoordinator tager i planlægningen højde for opfyldelse af målene med status-seminar samt antallet af projektgrupper, projektvejledere og de studerendes uddannelses-niveau (f.eks. bachelor/kandidat).

Semesterkoordinator skemalægger med assistance fra SMH dato(er) for statusseminar ifm. semesterstart. Typisk afsættes der 30-45 minutter pr projektgruppe til statusseminar, men afhængigt af, hvordan semesterkoordinator organiserer statuseminaret kan det variere. Den afsatte tidsramme inkluderer tid til henholdsvis mundtlig fremlæggelse (5 til 15 minutter) og diskussion (25-30 minutter). Den endelige organisering formidles til studerende og projektvejledere i starten af semesteret. Såfremt der er studerende som i projektarbejdet håndterer fortrolige oplysninger, laves der aftaler mellem semesterkoordinator, vejleder og studerende om, hvordan de studerende kan deltage for at opnå størst muligt læringsudbytte. 

Vejlederne kan enten deltage sammen med egen/egne grupper og/eller agere opponent for andre vejlederes projektgrupper. De studerende sørger for at gøre deres skriftlige materiale til statusseminaret tilgængeligt for vejledere og opponenter – f.eks. i et forum på Moodle. 

Evaluering

Statusseminaret evalueres på det følgende semestergruppemøde med henblik på kontinuerlig videreudvikling og maksimering af de studerendes udbytte.

Eksempler 

Revideret af MMK den 17.4.2018 - tilføjet et formål og afsnit vedr. håndtering af fortrolige oplysninger i projekter.