Organisation og opgaver - studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab

studienævnets ansvarsområde

Studienævnet for Idræt og Folkesundhedsvidenskab har det faglige ansvar for følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i Idræt (IDR BA)
 • Kandidatuddannelsen i Idræt (IDR KA)
 • Kandidatuddannelsen i Idrætsteknologi (IDRTEKN)
 • Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (FSV)


Studienævnets opgaver

Studienævnets opgaver og rammerne for studienævnets opgaver er beskrevet i:

Studienævnets hovedopgaver er:

- At varetage udviklingen af uddannelserne, herunder:

 • Udarbejder forslag til studieordninger
 • Vedtager og udarbejder revisioner af eksisterende studieordninger
 • Diskuterer hvordan ny forskning, nye undervisningsmaterialer og metoder kan anvendes i undervisningen,

- At sikre kvaliteten af og kvalitetsudvikle uddannelser og undervisning, herunder:

 • Følger op på evaluering af og klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder
 • Følger op på uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder
 • Diskuterer hvordan uddannelserne kan tilpasses ændringer på arbejdsmarkedet og i aftagernes behov, og i forhold til tilsvarende uddannelser i samarbejde med aftagerpaneler
 • Vurderer løbende uddannelsesudbuddet i forhold til erhvervslivets efterspørgsel

- At planlægge, tilrettelægge og påse at undervisningen gennemføres, herunder:

 • Diskuterer principper for skemalægning og eksamens-afvikling samt godkender planer for undervisningens og eksamens tilrettelæggelse
 • Godkender rekvirering af undervisning indenfor studienævnets område

- At behandle ansøgninger om merit og dispensationer
- At udtale sig indenfor studienævnets område.

Studienævnet udarbejder handlingsplan der rækker 5 år frem og som justeres årligt. Denne bør indeholde mål vedr. forslag til nye uddannelser, udvikling af eksisterende uddannelser, samarbejde med erhvervslivet, internationalisering, PR mv. Herigennem skal det tilstræbes, at uddannelserne er rentable.

studienævnets aktiviteter

Studienævnets aktiviteter foregår primært gennem planlagte, ordinære møder. Der afholdes et studienævnsmøde ca. hver 4. – 6. uge (med undtagelse af juli).

Studienævnet kan derudover planlægge tema-møder, workshops, seminarer ect. ad hoc.

Studienævnets medlemmer

Studienævnets medlemmer er 4 VIP og 4 studerende, som er blevet valgt af deres respektive kolleger og medstuderende ved en valg-procedure afholdt af universitetet. VIP vælges normalt for 4 år mens studerende vælges for et år af gangen.
Observatører i studienævnet: Studielederen og den decentrale studievejledning er faste observatør i studienævnet. Der kan ad hoc tilknyttes yderligere observatører.