Eksamen efterår 2021 / Exams fall 2021 (corona)

Introduktion, baggrund og mål med digitale eksamener

Alle prøver for efterårssemesteret 2021 foregår som udgangspunkt digitalt. For at sikre IT-support og genkendelighed har Fakultetet valgt, at alle mundtlige eksamener på SUND gennemføres digitalt via Microsoft Teams. Stedprøver uden hjælpemidler kan ikke afvikles digitalt og vil blive afviklet med fysisk fremmøde. Re- og sygeeksaminer afvikles som udgangspunkt digitalt, hvis den ordinære prøve er afviklet digitalt.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet prioriteres det højt, at de digitale eksamener ligner den fysiske eksamen mest muligt. Derfor har vi lavet denne side, hvor både bedømmere og studerende kan orientere sig om forventninger, krav, ”best practices”, etablerede løsninger mv. ift. disse eksamener. De centralt fastsatte regler vedr. eksamen er også indarbejdet på siden.

Hjemmesiden er således grundlaget for at skabe ensartethed i eksamenerne. Dermed hjælper vi hinanden med at sikre, at den høje kvalitet af eksamener også opnås når eksamenerne er digitale. 

VIGTIGT - ÆNDRINGER PR. 20. DECEMBER 2021:

For vintereksamen i 2021 gælder de regler, retningslinjer og anbefalinger, der findes på hjemmesiden og undersider. Der er dog følgende afvigelser og opmærksomhedspunkter:

  • Særligt om skriftlige kursuseksamener som hjemmeprøver: Eksamenssnyd er en særlig risiko under skriftlige hjemmeprøver, så der er ekstra opmærksomhed på Urkund-rapporterne, når eksamensopgaver bedømmes.
  • Særligt om online projekteksamener: det er vigtigt, at alle studerende logger på Teams på hver sin PC.
  • Særligt om fysiske eksamener: du skal have et gyldigt Coronapas for at kunne deltage i en fysisk eksamen. Hvis du har haft en positiv Coronatest, og du ifølge sundhedsstyrelsens retningslinjer gerne må bryde din selvisolation, men stadig ikke har et gyldigt Coronapas, skal du udfylde denne tro-og love erklæring om overstået selvisolation. Sundhedsstyrelsens retningslinjer herom fremgår af tro- og loveerklæringen.

I øvrigt henvises til AAUs retningslinjer for afvikling af prøver i efterårssemestret 2021.

Ved spørgsmål kan du kontakte studieleder eller studienævn.

******************************************************************************************

INTRODUCTION, BACKGROUND AND OBJECTIVES WITH DIGITAL EXAMS

All exams in winter 2021/22 will by default be carried out as digital exams. To ensure recognisability and sufficient level of IT-Support, the Faculty of Medicine has chosen, that all oral exams are held digitally using Microsoft Teams. Written exams with no aid allowed will be with physical attendance. Reexams by default will be carried out digitally if the ordinary exam was carried out digitally. 

At the Faculty of Medicine, we prioritise that the digital exams resemble the physical exam to the greatest possible extent. Consequently, we have created this webpage where both students and examiners will find information about expectations, requirements, best practices, established solutions etc. regarding these exams. The centrally decided AAU rules have been included in the website.

In this way, the website forms the basis for creating homogeneous exams. Thereby, we help each other to ensure that the high level of quality in our exams can also be reached when the exams are held digitally. 

PLEASE NOTE - CHANGES AS OF 20 DECEMBER 2021:

The rules, regulations and recommendations on this website and sub-pages apply for the winter exams in 2021. However, we ask you to pay attention to the following:

  • Specifically for written course exams from home: Cheating is a particular risk during written exams from home meaning there will be extra focus on the plagiarism reports from Urkund when the exam papers are assessed. 
  • Specifically for online project exams: it is important that all students log on to Teams from individual PCs.

  • Specifically for physical exams: you must present a valid COVID certificate/"Coronapas" to participate in a physical exam. If you have a positive Corona test and you are allowed to break quarantine cf. the guidelines of the Health Authority, but still do not have a valid COVID certificate, you must fill in this solemn declaration that you have completed your quarantine. The guidelines of the Health Authority appear from the solemn declaration.

Also, we refer to AAU's Rules for conducting exams in the fall semester 2021.

If you have any questions, please contact the Head of Studies or the Study Board.

Digital projekteksamen - bedømmere

AAU SOFTWARE GUIDELINES & KONTAKT ITS

kONTAKT its

Har du brug for hjælp til Digital Eksamen, kan du kontakte IT Support:

Mail: support@its.aau.dk
Tel: 99 40 20 20

 

 

Kontakt dit studienævn

 

UDARBEJDELSE AF INDHOLD PÅ SIDERNE 

Digitaliseringsprojektet PBL Digital @SUND har stået for udarbejdelsen af indholdet på hjemmesiden på vegne af prodekanen for uddannelse. Semesterkoordinatorer og VIP- og studentermedlemmer fra alle studienævn på SUND har også bidraget.

Kontakt studieleder Louise Pape-Haugaard, hvis du har spørgsmål. 

Content on this this website

The Digitalisation project PBL Digital @SUND is responsible for creating the content of this webpage on behalf of the Pro-Dean for Education. Semester coordinators and scientific staff and students from all study boards at the Faculty have also contributed.

Please contact Louise Pape-Haugaard, Head of Studies, if you have questions or suggestions to add to the webpage.